Privacy statement

Persoonsgegevens die worden verwerkt

W. van Lierop & Zn. B.V. (verder: van Lierop of “Wij”) neemt uw privacy zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u met Van Lierop een klant- , exporteurs en/of leveranciersrelatie heeft.

Wij dragen ervoor zorg de door u verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt. Deze privacy verklaring geeft u inzicht in de door Van Lierop verwerkte persoonsgegevens. Daarbij wordt aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en waarom we deze verwerken.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die geldt per 25 mei 2018 is Van Lierop verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die wij verwerken

U kunt via verschillende wegen uw persoonsgegevens verstrekken aan Van Lierop. De persoonsgegevens die Van Lierop van u als contact verwerkt zijn: voornaam en achternaam; uw (mobiele) telefoonnummer, uw (mail)adres.

Van Lierop verwerkt geen persoonsgegevens die in de bijzondere categorie vallen en geen gevoelige gegevens.

Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de bewaartermijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de zaken rondom de producten en artikelen die Van Lierop produceert, verkoopt en inkoopt goed te laten verlopen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken in het kader van de in- of verkoop van producten en artikelen van Van Lierop.

Van Lierop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dat betekent dat Van Lierop uw persoonsgegevens in ieder geval bewaart gedurende de periode waarin Van Lierop zaken met u of uw werkgever doet. Van Lierop is op grond van fiscale regels verplicht om de persoonsgegevens van u die samenhangen met de productie, inkoop en verkoop van de producten en artikelen van Van Lierop of met betrekking tot Van Lierop en daardoor in de administratie van Van Lierop terechtkomen, zeven jaar te bewaren. Wenst u meer informatie over de bewaartermijnen? Neemt u dan gerust contact op via: brenda@wvanlierop.nl

De rechtsgrond waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat Van Lierop uw persoonsgegevens alleen mag verwerken als dat gebeurt in overeenstemming met de rechtsgronden die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan genoemd.

Van Lierop verwerkt uw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de koopovereenkomst en/of de exporteursovereenkomst en/of de overeenkomst van opdracht die Van Lierop met u of uw werkgever heeft gesloten. Dit is een rechtsgeldige rechtsgrond onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als Van Lierop uw persoonsgegevens niet zou hebben ontvangen, dan zou het niet mogelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die Van Lierop van u ontvangt en verwerkt, worden niet doorverkocht aan derden en zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u of uw werkgever en Van Lierop, of in het geval van een juridisch verzoek.

Om de overeenkomst tussen u of uw werkgever en Van Lierop goed te kunnen uitvoeren, delen wij alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van u met derden waarmee afspraken zijn gemaakt over de omgang en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Beveiliging & Cookies

Van Lierop neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

De documenten waarin uw persoonsgegevens zijn opgenomen worden opgeslagen op de eigen server van Van Lierop. Met de derden genoemd in deze privacy verklaring zijn afspraken gemaakt over de opslag van uw persoonsgegevens. Zij hebben de verplichting uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk op te slaan en daarover met andere partijen ook afspraken te maken.

De systemen en internetverbindingen van Van Lierop worden beveiligd op een wijze die onder de AVG als voldoende wordt beschouwd. Daarbij is rekening gehouden met de mate van gevoeligheid van de persoonsgegevens.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van dubbele beveiliging op alle apparaten waarop uw persoonsgegevens staan opgeslagen.
Van Lierop neemt steeds passende maatregelen om uw gegevens voldoende te beschermen.

Fysieke dossiers worden in archiefkasten met sloten opgeslagen en deze archiefkasten bevinden zich in een ruimte die met sloten wordt afgesloten en met een alarm is beveiligd.

Op de website van Van Lierop wordt gebruik gemaakt van cookies.

Indien er sprake is van een data-lek zal Van Lierop direct melding hiervan maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien noodzakelijk bij u.

Uw rechten

Recht op inzage. U kunt ten alle tijden uw persoonsgegevens bij Van Lierop opvragen en inzien. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van de persoonsgegevens die door Van Lierop worden bewaard en verwerkt.

Recht op rectificatie. U kunt ten alle tijden niet (meer) juiste persoonsgegevens (laten) aanpassen.

Recht op overdracht. U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen naar een andere partij.

Recht op wissen van gegevens. U kunt in beginsel uw persoonsgegevens laten wissen. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang de overeenkomst nog voortduurt. Van Lierop kan dan bijvoorbeeld u niet meer bereiken in het geval dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zodra de overeenkomst is beëindigd kunt u dit recht uitoefenen voor zover dit niet in strijd komt met de wettelijke verplichtingen van Van Lierop tot het bewaren van uw persoonsgegevens.

Recht op indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat Van Lierop niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens. De klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op stoppen van gebruik van persoonsgegevens. Als u wilt dat Van Lierop stopt met het gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat in beginsel aangeven. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang de overeenkomst nog voortduurt. Van Lierop kan dan bijvoorbeeld u niet meer bereiken in het geval dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zodra de overeenkomst is beëindigd kunt u dit recht uitoefenen voor zover dit niet in strijd komt met de wettelijke verplichtingen van Van Lierop tot het bewaren van uw persoonsgegevens.

Plichten

Van Lierop verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de koopovereenkomst of overeenkomst van opdracht die u heeft met Van Lierop.
De persoonsgegevens die wij u hebben gevraagd aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens om de overeenkomst in stand te kunnen houden. Wij hebben niet meer persoonsgegevens bij u opgevraagd dan nodig.

Van Lierop behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

Van Lierop behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken wanneer zij dat gerechtvaardigd acht in het kader van een juridisch verzoek of een juridisch proces of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Van Lierop te beschermen. Daarbij wordt uw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.